ข้อมูลการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ VidOn.me ที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของ VidOn.me เท่านั้น โดยครอบคลุมถึงการเปลี่ยนสินค้า การซ่อมสินค้า และการคืนเงิน

 

การเปลี่ยนแปลงการรับประกัน

VidOn.me สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การันตีคืนเงินใน 45 วัน

สำหรับผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ประเภทฮาร์ดแวร์ หากคุณต้องการคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า VidOn.me การันตีคืนเงินให้เต็มจำนวนเท่ากับราคาผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ค่าจัดส่งสินค้าไม่สามารถขอคืนเงินได้ และค่าส่งคืนสินค้าต้องเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า ยกเว้นการเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากปัญหาจากฮาร์ดแวร์ ซึ่งทางบริษัทจะคืนเงินค่าจัดส่งคืนสินค้าให้สูงสุดไม่เกิน $10 ดอลล่าร์สหรัฐ

 

ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเมื่อจัดส่งถึงลูกค้า

หากผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับมีความเสียหายหรือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่ง กรุณาถ่ายรูปผลิตภัณฑ์และส่งให้ทางบริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หลังจากได้รับการยืนยันจากคุณ เราจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้คุณ หรือคืนเงินให้เต็มจำนวน สำหรับการส่งคืนสินค้า ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าจัดส่งคืนสินค้า หลังจากที่บริษัทได้รับสินค้าคืนแล้ว จะคืนเงินค่าส่งสินค้าให้ ไม่เกิน $10

 

การรับประกันผลิตภัณฑ์ภายใน 90 วัน

หากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อทำงานไม่ถูกต้องหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์ กรุณาติดต่อเราภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินหรือส่งสินค้าทดแทนให้ตามความประสงค์ของลูกค้า สำหรับการส่งคืนสินค้า ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าจัดส่งคืนสินค้า หลังจากที่บริษัทได้รับสินค้าคืนแล้ว จะคืนเงินค่าส่งสินค้าให้ ไม่เกิน $10

 

การรับประกันการซ่อมภายใน 1 ปี

ทางบริษัทรับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี สำหรับการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ประเภทฮาร์ดแวร์ หากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปรกติหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ กรุณาติดต่อเราเพื่อส่งซ่อม โดยค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าต้องเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง

 

หมายเหตุ

1. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของ VidOn.me จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

   * ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับพร้อมกับสินค้า โดยบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย

   * อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือการจัดส่ง และคุณต้องการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า เท่านั้น

   * ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพครบถ้วนและมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ อยู่ครบ

2. สินค้าสำหรับจัดเปลี่ยนจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ เมื่อบริษัทได้รับสินค้าที่ถูกส่งคืนและได้รับการยืนยันจากลูกค้าแล้ว

3. การคืนเงินสำหรับสินค้าหรือค่าจัดส่ง จะถูกดำเนินการภายในเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้าคืน

4. หากผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้รับเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่ได้รับการคืนเงินหรือเปลี่ยนใหม่ ยกเว้นความเสียหายที่ลูกค้าได้แจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (ดูหัวข้อ 'ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเมื่อจัดส่งถึงลูกค้า') บริษัท VidOn.me ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ชำรุด อันเนื่องมาจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อคืน/เปลี่ยน/คืนเงิน ที่ดำเนินการโดยลูกค้า

 

ติดต่อเรา

กรุณาติดต่อเราผ่านเมนู ติดต่อเรา.

หรือคุณสามารถส่งอีเมล์หาเราโดยตรงได้ที่

Email: service#vidon.me (เปลี่ยน # เป็น @)